De Diakonie en ZEWO hebben onderstaande taken:

Overleg

- De Diaconie/ZEWO vergadert minimaal zes maal per jaar en zo nodig vaker.
- De Diaconie/ZEWO heeft een jaarplanning en een takenlijst waarop alle vaste activiteiten en taken staan.
- De diakenen nemen deel aan de Kerkenraadsvergadering.
- Een diaken is lid van het Moderamen.

Uitvoeren

- Binnen de diensten zijn de diakenen eindverantwoordelijk voor de collectes en voor de avondmaalsviering.
- Bij de collectes zijn ze verantwoordelijk voor het ophalen en het veilig stellen van het geld
- Bij de avondmaalsviering zorgen de diakenen ervoor dat de tafel goed gedekt is en instrueren zij de andere ambtsdragers, opdat alles goed verloopt.

Informeren financieel

- De gemeente wordt geïnformeerd over de collectedoelen door middel van informatie in de Gemeentestem, de aankondiging van collectes voorafgaand aan de dienst en schriftelijk                            informatiemateriaal of een toelichting via de beamer.
- De gemeente wordt geïnformeerd over de opbrengst van de collecte door de vermelding van de opbrengst in de Gemeentestem.
- De gemeente wordt jaarlijks geïnformeerd over de bestedingen van de Diaconie door middel van de jaarstukken en de presentatie tijdens de jaarvergadering.

Informeren inhoudelijk

- De Diaconie levert een bijdrage aan iedere gemeentestem met naast de vermelding van de collectedoelen, informatie over actuele zaken en uit de gebedsbrief van Kerk in Actie.
- De Diaconie heeft een lees- en foldertafel bij de ingang van de kerk.
- De exemplaren van Elisabeth, Vandaar, Diakonia, Kerk en Israel worden verspreid/ mogen worden meegenomen (en gelezen) door gemeenteleden.
- Voor Kerst en Pasen worden afwisselend de ECHO of de Elisabeth verspreid. Dit gebeurt in samenwerking met de Dorpskerk.

Organiseren

- De Diaconie organiseert jaarlijks een uitstapje voor de senioren ( 65 +) van onze gemeente en hun partners.
- De Diaconie regelt een presentje voor de senioren (75 +) bij de Dankdag en doet een beroep op de gemeente om deze presentjes langs te brengen.
- De Diaconie organiseert jaarlijks de kerstnachtdienst.
- De Diaconie verleent desgevraagd haar medewerking bij de organisatie van andere activiteiten.

Ondersteunen

- De Diaconie stelt een collecterooster op en zorgt voor een evenwichtige verdeling tussen de landelijke en plaatselijke collectes voor diaconie, zending, pastoraat, jeugdwerk enz.
- De Diaconie kiest voor de collectes bij het Heilig Avondmaal afwisselend een binnenlands en een buitenlands doel.
- De Diaconie geeft jaarlijks geld aan (algemeen Christelijke) doelen waarvan de activiteiten passen binnen het aandachtsgebied van de Diaconie/ZEWO. Gemeenteleden kunnen                    hiervoor organisaties voordragen.
- Gemeenteleden kunnen een beroep doen op een financiële ondersteuning voor activiteiten die zij als vrijwilliger ondernemen. Bij voorbeeld vluchtelingenwerk, vakantie met senioren                      of gehandicapten en de voedselbank.
- Individuele diaconale ondersteuning kan worden aangevraagd voor mensen van binnen en buiten de kerkelijke gemeente. Dit kan ( na overleg met de betrokkene) gedaan worden                         door Algemeen Maatschappelijk Werk, Pastorale Raad maar ook door individuele gemeenteleden. De Diaconie gaat zorgvuldig om met vertrouwelijke informatie. De diaconie werkt                       aan beleid rondom de diaconale ondersteuning.

Samenwerken en afstemmen

- De Diaconie heeft minimaal twee maal per jaar ( voor- en najaar) een gezamenlijk overleg met de Diaconie van de Dorpskerk. Dit overleg is gericht op een nadere kennismaking,             uitwisselen en afstemmen van plannen en activiteiten en waar mogelijk samenwerken.
- Gezamenlijke activiteiten zijn: de verspreiding van ECHO/Elisabeth met Kerst en Pasen, inzamelen van zegeltjes voor de PLUS boodschappenpakketten, deelname aan de jaarlijkse braderie.
- De Diaconie onderhoudt contacten met de burgerlijke gemeente (vooral rondom de WMO) en met de Stichting WON.

VVB

- De Diaconie kan haar activiteiten uitvoeren door de financiële bijdragen via de collecten en de vrijwillige bijdrage van de gemeenteleden. Uw Bijdragen kunnen worden gestort op rekening
   NL02RABO0351939105 t.n.v. DIACONIE / ZEWO Gereformeerde Kerk te Ouderkerk a/d IJssel.