Naam ANBI:

Gereformeerde Kerk van Ouderkerk aan den IJssel - Berkenwoude

Telefoonnummer:

0180 – 682482

RSIN/Fiscaal nummer:

823884314

KvK nummer

76429210

Website adres:

www.rozenlaankerk.nl

E-mail:

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bezoekadres:

Rozenlaan 11

Postcode:

2935 SV

Plaats:

Ouderkerk aan den IJssel

Postadres:

Postbus 3005

Postcode:

2935 ZG

Plaats:

Ouderkerk aan den IJssel

 1. Algemene gegevens

De Gereformeerde Kerk van Ouderkerk aan den IJssel - Berkenwoude is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Gereformeerde Kerk van Ouderkerk aan den IJssel – Berkenwoude.

 1. Samenstelling bestuur.

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 6-7 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de Rozenlaankerk.

Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer  van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.  Het college bestaat uit vijf leden. Verder  hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 3).

 

 1. Doelstelling/visie.

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

 1. De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
 2. Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
 3. Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

 

 1. Beleidsplan.

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link:

Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland

 

 1. Beloningsbeleid.

De beloning van de personen in dienst van onze gemeente zijn geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling’ voor de kerkelijke medewerkers  van de Protestantse Kerk in Nederland ’ Versie 2015-C van 1 oktober 2015. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:

Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

 1. Verslag Activiteiten.

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

 1. Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

 1. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

Baten en Lasten kerk

 

 

Begroting

2019

Rekening  2019

Rekening 2018

Baten

 

 

 

Opbrengsten uit bezittingen

€     7.100

€       8.356

€      8.812

Bijdragen gemeenteleden

€   55.900

€     48.033

€    54.570

Opbrengsten uit subsidies en bijdragen

€            -

€              -

€              -

Incidentele baten, onttrekkingen bestemmingsreserves

€   25.000

€     16.881

 

Totaal baten

€   88.000

 €    72.881

€    63.382

 

 

 

 

Lasten

 

 

 

Bestedingen Pastoraat (predikant en kerkelijk werkers)

€    15.000

€      5.827

€     15.118

Bestedingen kerkdiensten, catechese en gemeentewerk

€    18.500

€    17.911

€     16.489

Bijdragen aan andere organen binnen de kerk

€      3.960

€      5.131

€       4.183

Lasten kerkelijke gebouwen (incl. afschrijving)

€    32.000

€    36.328

€     17.253

Salarissen (koster, organist e.d.)

€      1.600

€      1.553

€       1.840

Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente

€      4.000

€      6.133

€       5.405

Lasten overige eigendommen en inventarissen

€            -

€              -

€              -

Incidentele lasten, toevoegingen bestemmingsreserves

€            -

€              -

€              -

Totaal lasten

€   75.060

€    72.881

€     60.288

 

 

 

 

Resultaat (baten - lasten)

€   12.940

€             0

€       3.094

 

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van  monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

Baten en Lasten diaconie

     

 

 

Begroting

2019

Rekening 2019

Rekening  2018

Baten

 

 

 

 Opbrengsten uit bezittingen

€            -

€             -

 €             -

 Bijdragen gemeenteleden

€     8.300

€     7.042

€       9.173

 Opbrengsten uit subsidies en bijdragen

€            -

€             -

 €             -

Totaal baten

€     8.300

€     7.042

 €      9.173

 

 

 

 

Lasten

 

 

 

Bestedingen Pastoraat (predikant en kerkelijk werkers)

€            -

€             -

€              -

Bestedingen kerkdiensten, catechese en gemeentewerk

€     5.900

€     4.568

€       6.821

Bijdragen aan andere organen binnen de kerk

€        700

€        883

€          756

Lasten kerkelijke gebouwen (incl. afschrijving)

€            -

€             -

€              -

Salarissen (koster, organist e.d.)

€            -

€             -

€              -

Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente

€     1.620

€     1.590

€       1.597

Lasten overige eigendommen en inventarissen

€            -

€             -

 

Totaal lasten

€     8.220

€     7.042

€       9.173

 

 

 

 

Resultaat (baten - lasten)

€           80

€            0

€              0

     

 

Toelichting

De diaconie wordt bestuurd door het College van Diakenen. Naast de ZEWO-commissie, worden voorzitter, secretaris en penningmeester in functie verkozen. De diaconie wordt in zaken van vermogensrechtelijke aard vertegenwoordigd door voorzitter en secretaris tezamen. De diaconie heeft geen werknemers in dienst. Alle werkzaamheden gebeuren door vrijwilligers. De vele activiteiten die op centraal niveau en in de wijkgemeenten plaatsvinden worden regelmatig gepubliceerd in het Kerkblad  ‘de Gemeentestem’ en op de website van de Rozenlaankerk. De begroting en jaarrekening van de diaconie zijn openbaar en zijn hierboven samengevat.